ศีลธรรม  หมายถึง  หลักปฏิบัติ ควบคุมกาย และวาจาให้เป็น
ไปในทางที่ชอบ
จริยธรรม  หมายถึง  หลักปฏิบัติที่ดีงาม แสดงออกทางกาย วาจา 
เช่น มารยาท วัฒนธรรม ประเพณี
คุณธรรม  หมายถึง  ความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี สำนึกในหน้าที่

1. ธรรมมีอุปการะมาก  เป็นธรรมที่เกื้อกูลในการทำความดีทุกอย่าง
     
     1.  สติ : รู้จักกำหนด จดจำระลึกถึงการกระทำ
     2.  สัมปชัญญะ : ความรู้ตัวอยู่ทุกขณะ
2. ธรรมคุ้มครองโลก  ธรรมที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวาย
     1.  หิริ : ความละอายบาป
     2.  โอตตัปปะ : ความกลัวบาป เกรงกลัวต่อการทำชั่ว